Các toán tử trong c

Trong bài học kinh nghiệm này, bạn đọc sẽ cùng Lập trình không khó chuyển quý phái phần kiến thức “toán tử vào C“. Toán tử là các ký hiệu được dùng làm thực hiện tại một phép toán trong ngữ điệu lập trình. Bọn họ sẽ cùng nhau trải qua từng các loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: Các toán tử trong c


Các nhiều loại toán tử vào C

Nội dung thế thể chúng ta sẽ học tập trong 3 bài học kinh nghiệm như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán với toán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử ngắn gọn xúc tích và toán tử quan liêu hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là một trong những loại toán tử trong C: Được sử dụng để tiến hành các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên những giá trị số (biến và hằng). Đây là những toán tử đề xuất sự gia nhập của 2 cực hiếm số buộc phải được phân loại là các toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phép toán cộng
phép toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán chia
%phép toán đem số dư(chỉ áp dụng cho số nguyên)
Video giải đáp về toán tử số học

Source code minh họa


Toán tử tăng, giảm (Increment và Decrement)

Toán tử tăng, giảm là 1 trong loại toán tử trong C với là các toán tử 1 ngôi, bao hàm 2 toán tử sau:

Toán tử ++: đội giá trị lên 1 1-1 vịToán tử --: giảm ngay trị đi 1 1-1 vị

Các để ý khi sử dụng và khái niệm về chi phí tố, hậu tố chúng ta xem đoạn clip bài số chín sau đây.

Xem thêm:

Code minh họa:


Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngữ điệu C được dùng để làm gán giá chỉ trị cho 1 biến trong ngôn từ lập trình C. Bao gồm các toán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


Toán tử quan hệ giới tính (Relational Operators)

Toán tử quan tiền hệ là một trong loại toán tử trong C được dùng làm thực hiện những phép kiểm tra mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Ví như quan hệ khám nghiệm là đúng thì nó trả về cực hiếm true với trả về false vào trường vừa lòng ngược lại.

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 cho tác dụng là 0
>so sánh mập hơn5 > 1 cho kết quả là 1
5 cho tác dụng là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho kết quả là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 cho hiệu quả là 1
5 cho công dụng là 0
Video bài bác học

Code minh họa:


Toán tử lô ghích (Logical Operators)

Toán tử logic là một trong toán tử vào C. Toán tử logic bao hàm các toán tử sau:

Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi và chỉ còn khi tất cả các toán hạng hầu như đúng.Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true khi có ít nhất 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là toán tử NOT, tủ định giá trị của toán hạng.

Code minh họa:


Các toán tử khác

Ngoài các toán tử trên, họ còn có những toán tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), văn bản này là phần kiến thức khó. Họ chưa học tập trong bài bác này.Toán tử “phảy” (Comma Operator)


Tài liệu tham khảo

Các bài viết trong khóa họcBài trước: bài 7. Nhập xuất trong CBài sau: bài bác 11. In mã ASCII của ký tự nhập từ bàn phím
*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kiến thức xây dựng của Hiếu, xây dựng xã hội những tín đồ học lập trình. Cho đi kiến thức mình có là phương pháp học tập hiệu quả nhất