GIẢI BÀI TẬP SGK HÓA 11 CƠ BẢN

• bài 1: Sự điện li • bài 2: Phân loại những chất điện li • bài bác 3: Axit, bazơ cùng muối • bài 4: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit – bazơ • bài xích 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối • bài bác 6: bội nghịch ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li. • bài bác 7: Luyện tập: làm phản ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li

Chương 2: đội Nitơ


Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 11 cơ bản

• bài 9: khái quát về đội nitơ • bài 10: Nitơ • bài bác 11: Amoniac cùng muối amoni • bài xích 12: Axit nitric và muối nitrat • bài xích 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ cùng hợp hóa học của nitơ • bài 14: Photpho • bài bác 15: Axit photphoric và muối photphat • bài bác 16: Phân bón hóa học • bài xích 17: Luyện tập: đặc thù của photpho và các hợp hóa học của photpho

Chương 3: team Cacbon


• bài bác 19: bao gồm về team cacbon • bài xích 20: Cacbon • bài bác 21: Hợp hóa học của cacbon • bài 22: Silic với hợp chất của silic • bài bác 23: Công nghiệp silicat • bài 24: Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và hợp hóa học của bọn chúng

Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ


• bài 25: chất hóa học hữu cơ và hợp hóa học hữu cơ • bài xích 26: Phân loại về call tên hợp hóa học hữu cơ • bài 27: phân tích nguyên tố • bài 28: cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài bác 29: rèn luyện chất hữu cơ, bí quyết phân tử • bài xích 30: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ • bài 31: làm phản ứng cơ học • bài bác 32: Luyện tập cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no


• bài xích 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp • bài bác 34: Ankan: cấu trúc phân tử và đặc điểm vật lí • bài bác 35: Ankan: tính chất hóa học, điều chế và áp dụng • bài 36: Xicloankan • bài bác 37: Luyện tập: Ankan với xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon không no


Xem thêm:

• bài xích 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân • bài bác 40: Anken: đặc thù hóa học, pha chế và ứng dụng • bài bác 41: Ankađien • bài xích 42: khái niệm về tecpen • bài 43: Ankin • bài bác 44: luyện tập Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


• bài bác 46: Benzen cùng ankylbenzen • bài bác 47: Stiren với naphtalen • bài 48: mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên • bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm kết cấu và đặc thù của hiđrocacbon thơm cùng với hiđrocacbon no cùng không no

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol


• bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon • bài xích 52: rèn luyện Dẫn xuất halogen • bài bác 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, đặc thù vật lí. • bài bác 54: Ancol: đặc thù hóa học, pha trộn và ứng dụng • bài 55: Phenol • bài 56: rèn luyện Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài xích 58: Anđehit cùng xeton • bài xích 59: rèn luyện Anđehit và xeton • bài bác 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí • bài xích 61: Axit cacboxylic: đặc thù hóa học, pha chế và áp dụng • bài 62: rèn luyện Axit cacboxylic
Mục lục Giải bài xích tập SGK hóa học 11 nâng cấp theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: nhóm Nitơ •Chương 3: nhóm Cacbon •Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ •Chương 5: Hiđrocacbon no •Chương 6: Hiđrocacbon ko no •Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic