TÍNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG EXCEL

Hàm CORREL trong americansamurai.net trả về hệ số tương quan giữa nhị mảng để khẳng định mối quan hệ nam nữ của hai quánh tính, xác định mối quan hệ giữa nhì thuộc tính. Cú pháp =CORREL(array1, array2)…

Bài viết dưới đây sẽ phía dẫn chúng ta cách áp dụng hàm.

Bạn đang xem: Tính hệ số tương quan trong excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM CORREL

Trả về hệ số đối sánh tương quan của hai phạm vi ô

CÚ PHÁP


Trong đó:

Array1: Một phạm vi giá trị ô.Array2: Phạm vi của cực hiếm ô vật dụng hai.

Tất cả những đối số trên đều sẽ phải có.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính hệ số tương quan của nhị tập dữ liệu trong các cột B cùng C vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu bao gồm sẵn vào bảng, để tính hệ số tương quan của nhị tập dữa liệu, khẳng định mối quan hệ nam nữ giữa hai đặc tính. áp dụng hàm CORREL để tính.

+ Nhập cách làm tại ô C10

=CORREL(B6:B9, C6:C9)

*

+ hiệu quả hàm trả về trên ô C10 là -0,873333765.

Xem thêm:

*

Như vậy các bạn đã tính được hệ số tương quan của nhị tập dữ liệu, xác minh mối dục tình giữa nhì đăc tính trên americansamurai.net rồi. Trong quá trình sử dụng, cần chú ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG

Nếu một array hoặc tham chiếu bao gồm chứa văn bản, cực hiếm lô-gic hoặc ô trống, thì các giá trị này sẽ ảnh hưởng bỏ qua. Tuy nhiên, các ô có giá trị bởi không được bao gồm.Khi array1 và array2 tất cả số điểm dữ liệu khác nhau, thì CORREL trả về lỗi #N/A.Nếu 1 trong hai array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của những giá trị bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi.Giống như hệ số đối sánh tương quan tương đối ngay sát + 1 hoặc-1, nó cho thấy thêm độ đối sánh tích cực (+ 1) hoặc đối sánh tương quan (-1) giữa các mảng.Độ đối sánh tương quan tích cực có nghĩa là nếu những giá trị vào một mảng vẫn gia tăng.Các giá bán trị trong số mảng không giống cũng tăng lên.Hệ số tương quan gần nhất là 0, cho biết thêm không tất cả hoặc đối sánh yếu.Phương trình mang đến hệ số đối sánh là:

*

Trong đó 

*

Là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE (array1) và AVERAGE (array2).

Ngoài ra bạn có nhu cầu bổ sung thêm kỹ năng về americansamurai.net, hoàn toàn có thể đăng cam kết học americansamurai.net online 1 thầy 1 trò.

HÀM VỀ TƯƠNG quan liêu VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORRELTính hệ số tương quan giữa nhị mảng để xác minh mối quan hệ nam nữ của hai sệt tính
COVARTính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECASTTính toán hay dự kiến một quý hiếm tương lai bằng phương pháp sử dụng các giá trị hiện nay có, bằng phương pháp hồi quy tuyến đường tính
GROWTHTính toán sự phát triển dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện tại có.
INTERCEPTTìm nút giao nhau của một đường thẳng cùng với trục y bằng phương pháp sử dụng các trị x cùng y đến trước
LINESTTính thống kê cho 1 đường bằng cách dùng phương thức bình phương tối thiểu
LOGESTDùng trong phân tích hồi quy.
PEARSONTính hệ số đối sánh tương quan momen tích pearson (r)
RSQTính bình phương hệ số đối sánh momen tích Pearson (r)
SLOPETính thông số góc của con đường hồi quy con đường tính trải qua các điềm dữ liệu
STEYXTrả về không đúng số chuẩn của trị dự đoán y so với mỗi trị x trong hồi quy.